Početna | O nama | Kontakt | Pristupnica | Podružnice

dragovoljci i veterani domovinskog rata

Statut

Na temelju članka 10. i 11. stavka 2. i 3. Zakona o udrugama (NN br. 88/2001 ) skupština Udruge Hrvatski policajac, dragovoljci i veterani Domovinskog rata , na  skupštini Udruge održanoj dana 15.03.2012.g. donosi:

 

STATUT

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim statutom utvrđuju se pitanja naziva, sjedišta, cilja, djelatnosti, načina upravljanja, unutarnjeg ustrojstva, financiranja i druga pitanja značajna za rad Udruge Hrvatski policajac (u daljnjem tekstu Udruga)
Udruga je domoljubna, dragovoljna, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.

 

Članak 2.

Puni naziv Udruge glasi: Udruga Hrvatski policajac, dragovoljci i veterani Domovinskog rata Republike Hrvatske.
Skraćeni naziv udruge glasi: Udruga Hrvatski policajac Republike Hrvatske(UHP RH)
Udruga djeluje na području grada Požege,Županije Požeško-slavonske i  Republike Hrvatske.
Članovi na području grada Požege i Županije Požeško-slavonske biraju tijela udruge. 

 

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Požegi.
Odluku o promjeni sjedišta i adrese donosi Predsjedništvo.
Udrugu u pravnom prometu zastupa predsjednik Udruge, dopredsjednik i tajnik.

 

Članak 4.

Udruga može osnivati podružnice.
Odluku o osnivanju podružnice donosi Predsjedništvo.
Podružnice nisu pravne osobe.Podružnice su podržavajuće, ne plaćaju članarinu , niti učestvuju u biranju tijela središnjice udruge.Za gašenje podružnica nadležno je Predsjedništvo Udruge.Podružnice mogu postati temeljne udruge ukoliko to većinom glasova na skupštini podružnice to odluče.

 

Članak 5.

Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 3,5 cm. Uz obod je upisan skraćeni naziv Udruge,dok su u donjem obodu upisane godine 1990-1995.U sredini pečata je obris policajaca u sjeni , isti kakav je i na amblemu udruge.
Udruga posjeduje i mali pečat promjera 2 cm , u središtu piše Požega,po obodu Udruga Hrvatski policajac,u donjem dijelu 1990-1995.koji služi za ovjeru uplatnica , isplatnica i dr.  
Pečat čuva i ovlašten je koristiti predsjednik Udruge, dopredsjednik i tajnik  i članovi Predsjedništva koje Predsjednik ovlasti .
Udruga može imati znak (amblem) i zastavu,
O izgledu znaka, pečata  i zastave odluku donosi Predsjedništvo.

 

II CILJEVI I DJELATNOST

 

Članak 6.

Cilj i svrha osnivanja Udruge je;

 • iznošenje istine o Domovinskom ratu i ulozi policije u obrani suvereniteta Republike Hrvatske .
 • zaštita dostojanstva, ponosa, časti i ugleda pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva pravosuđa-aktivni , umirovljeni i pričuvni sastav sa statusom hrvatskog branitelja.
 • zaštita statusa branitelja, primjerenog napredovanja u službi, primjerenog profesionalnog razvoja u aktivnoj službi unutar MUP-ai MP-a, te zaštita stusa umirovljenih službenika i pričuvnog sastava.

Članak 7.

U svrhu ostvarivanja cilja propisanim člankom 6. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • podizanje svijesti hrvatskih branitelja, da nakon završetka Domovinskog rada nisu građani drugog reda, već ponosni branitelji svoje domovine koji i dalje odgovorno obavljaju svoje dužnosti na svom radnom mjestu, van njega , te aktivnostima u zajednici.
 • promicanje policijskog zanimanja u smjeru služenja građanima kao standard policijskog postupanja branitelja u policiji.
 • stalno praćenje i ukazivanje na poteškoće u oživotvorenju pozitivnih zakonskih odredbi koji se odnose na prava hrvatskih branitelja u policiji.
 • davanje mišljenja nadležnim tijelima Republike Hrvatske ,sudjelovanje u pripremi ,izradi i provedbi zakonskih pravila kojima se pravno uređuje status, prava i obveze hrvatskih branitelja u policiji.
 • zalaganje za dodjelu  činova policijskim službenicima dragovoljcima u Domovinskom ratu 1990/1991 g. koji su još uvijek u sustavu MUP-a ili Pravosduđaa do sada su nisko rangirani.
 • zalaganje za mirovinu dostojnu hrvatskog branitelja , dragovoljca i veterana Domovinskog rata koji odlazi u redovnu mirovinu nakon što je odradio radni staž po zakonu.
 • da se prava hrvatskih branitelja priznaju i djelatnim policijskim službenicima MUP-a iPravosuđa pri umirovljenju(dodatak na mirovinu, przmjena članka. 14 Zakona o braniteljima)
 • suradnja sa svim braniteljskim udrugama na području Požeško- slavonske županije i drugdje u R.Hrvatskoj.
 • promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih ,kulturnih i drugih vrednota R.Hrvatske,
 • obilježavanje raznih obljetnica iz Domovinskog rata kao i drugih povijesnih obljetnica Hrvatskog naroda,
 • izdavanje vlastitog glasila, publikacija, biltena, internet (Web-stranice) i ostalog promidžbenog materijala u skladu sa zakonom.
 • dodjeljivanje priznanja i zahvalnica za postignuća u radu Udruge zaslužnim članovima koji svoji javnim radom i djelatnošću značajno promiču ciljeve i rad Udruge.

 

III ČLANOVI UDRUGE

 

Članak 8.

Članom Udruge može postati pripadnik Ministarstva unutarnjih poslova i Pravosudne policije, djelatni policijski službenik, pravosudni policijski službenik, umirovljeni policijski i pravosudni službenik ,pričuvni sastav policije ; sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rataod 1990-1995.g. do 05. kolovoza 1995.g.koji prihvaća odredbe ovog statuta.

 

Članstvo može biti redovito i počasno. Počasni član može biti aktivan u svim djelatnostima udruge ali ne može biti biran u tijela Udruge.

 

Redoviti članovi udruge plaćaju godišnju članarinu. O visini članarine odluku donosi Predsjedništvo Udruge.  

 

                                              Članak 9.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanju u radu Udruge te poštivanje odredbi njenog statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge.

                                            Članak 10.

Popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice ne postaje se automatski član Udruge već o ispunjenju uvjeta za učlanjenje i članom udruge postaje se odlukom Predsjedništva čija je odluka konačna.

Osoba kojoj je odbijeno članstvo u Udruzi nema prava kao član iz ovoga statuta jer to nije ni postala, već ju Predsjednik Udruge izvješćuje usmeno o ne primitku u članstvo, dok se pismena odluka Predsjedništva sačinjava za arhiv Udruge.                                              Članak 11.

Članom udruge ne može postati osoba koja je svojim dosadašnjim ponašanjem, istupanjem i djelovanjem narušavala dostojanstvo i čast policijskog službenika dragovoljca i veterana Domovinskog rata.

 

Članak 12.

Predsjedništvo može imenovati počasne članove Udruge.
Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge ili na naki drugi način promicala nacionalne interese ili interese hrvatskih branitelja.

                                                Članak 13.

Članovi udruge imaju pravo :

 • sudjelovati u aktivnostima Udruge,
 • biti informirani o radu Udruge,
 • birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom.

Članovi udruge imaju dužnost:

 • poštovati odluke tijela Udruge,
 • poštovati odredbe Statuta,
 • provoditi i ostvarivati ciljeve Udruge
 • čuvati interese i ugled Udruge
 • obvezno plačati godišnju članarinu

Članak 14.

Članstvo prestaje:

 • istupanjem,
 • isključenjem zbog nepoštivanje odredbi statuta,
 • isključenjem zbog istupanja i djelovanja koje šteti ugledu Udruge.
 • isključenjem zbog nepoštivanja odluka tijela udruge,
 • isključenjem zbog ne plačanja članarine
 • članarinu ne plaćaju nezaposleni

Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo .Protiv odluke predsjedništva o isključenju u roku od 15 dana može se podnijeti prigovor Skupštini.
Prigovor se dostavlja Predsjedniku udruge koji ovjerava prigovor sa datumom primitka.Jedan primjerak ostaje osobi koja je podnijela prigovor.
 Skupština na redovnoj sjednici odlučuje o prigovoru. Odluka Skupštine je konačna.

 

IV TIJELA UDRUGE

 

Članak 15.

Tijela udruge su:

 • Skupština,
 • Predsjedništvo.
 • Predsjednik
 • Nadzorni odbor

Udrugom upravlja skupština kao najveće tijelo Udruge, te nakon zasjedanja skupštine Predsjedništvo i Predsjednik Udruge.
Predsjedništvo broji 11 članova.
Predsjednik Udruge je i član Predsjedništva kojim predsjedava i ima jedan glas.
Predsjedavanjem predsjedništva može i dopredsjednik ili tajnik na ovlaštenje Predsjednika ili ukoliko je opravdano spriječen.

Skupština Bira 3 člana nadzornog odbora koji nisu članovi Predsjedništva.Nadzorni odbor između sebe bira pradsjednika Nadzornog odbora.

 

Članak 16.

Članovi tijela Udruge ne mogu biti birani u nadzorne odbore javnih poduzeća i ustanova koje određuju jedinice lokalne uprave ili Vlada RH(ministarstva i dr.) Na pregovore u interesu udruge sa lokalnim vlastima(Županija i Grad ), i državnim ustanovama (vlada , ministarstva) uvijek idu najmanje 3 predstavnika Udruge ( dva člana predsjedništva + Predsjednik Udruge).

 

Članak 17.

Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja.

Skupštinu čine svi redoviti članovi Udruge.

 

Članak 18.

Skupština Udruge nadležna je i obavlja sljedeće poslove:

 • donosi statut i druge opće akte udruge,
 • bira i razrješava predsjednika Udruge i članove Predsjedništva i nadzorni odbor,
 • donosi financijsko izvješće,
 • odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku Udruge,
 • odlučuje o prigovorima protiv odluka Predsjedništva.
 • donosi sve odluke u svezi sa radom Udruge koje nakon zasjedanja provodi predsjednik i predsjedništvo Udruge .
 • Skupština se sastaje prema potrebi a najmanje jednom godišnje,
 • Skupštinu saziva Predsjedništvo . Predsjedništvo je obavezno sazvati zasjedanje skupštine u roku od 30 dana kada je to predložio predsjednik Udruge ili na pismeni zahtjev sa obrazloženjem, 1/4 redovitih članova Udruge.
 • Predsjedništvo je dužno pozive za zasjedanje skupštine dostaviti članovima najmanje 7 dana prije dana zasjedanja.
 • Skupština bira tijela udruge natpolovičnom večinom prisutnih članova udruge na sjednici Skupštine koji su platili članarinu.

Članak 19.

 

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Zasjedanja skupštine Udruge mogu biti redovna i izvanredna.

Inzvarednu skupštinu može sazvati Predsjednik , Predsjedništrvo natpolovičnim brojem glasova, te potpisima  1/4 redovitih članova Udruge čije potpise dostavlja Predsjedništvu poradi saziva skupštine.

Članak 20.

Predsjednika Udruge bira Skupština natpolovičnom većinom.

Uloga Predsjednika je:

 • organizira i rukovodi Udrugom te zastupa i predstavlja udrugu,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • vodi sastanke Skupštine i predsjedništva,
 • odlučuje o korištenju imovine udruge,
 • podnosi redovita izvješća Skupštini najmanje jednom godišnje,
 • saziva sjednicu Skupštine i Predsjedništva,
 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Predsjedništvo.
 • ima jedan glas u Predsjedništvu
 • čuva interese i ugled Udruge,
 • daje izjave i priopćenja za javnost,
 • uspostavlja kontakte i suradnju sa članovima Udruge te sa Udrugama proizašlim iz Domovinskog rata, te dugim tijelima vlasti i građana Republike Hrvatske.

Mandat predsjednika traje 4 godine, i može još jednom biti izabran.

 

Članak 21.

Predsjednik Udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

 • na vlastiti zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s uputama i smjernicama Skupštine,
 • ako djeluje protivno zakonu ili Statutu,
 • ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva ili 1/4 redovitih članova Udruge.

 

Članak 22

Predsjednik Udruge može na prijedlog Predsjedništva Udruge na svečan način (skupština i dr.) dodijeliti zaslužnim pojedincima ,pravnim osobama, državnim institucijama priznanje i zahvalnice za njihov doprinos i pomoć u ostvarivanju ciljeva Udruge.

 

Članak 23.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine. Predsjedništvo čini 11 članova plus predsjednik udruge koji ima jedan glas.
Između članova predsjedništva bira se  dopredsjednik, tajnik i blagajnik Udruge natpolovičnom većinom glasova.
Dopredsjednik i tajnik mogu davati priopćenja za medije i ovlašteni su zastupati Udrugu. 
Predsjedništvo bira skupština.Ukoliko dopredsjednik , tajnik ili blagajnik ne izvršavaju svoje obveze predsjedništvo ih može razriješiti i izabrati novu osobu za rečene funkcije od članova predsjedništva.

Mandat članova Predsjedništva traje 4 godine uz mogućnost da budu birani još jednom.

 

Članak 24.

Predsjedništvo:

 • priprema nacrt Statuta i drugih akata,
 • saziva zasjedanje Skupštine ,predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima skupština raspravlja,
 • izvršava odluke Skupštine,
 • odlučuje o primitku novih članova Udruge.
 • predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova,
 • odlučuje o isključenju iz članstva,
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
 • vodi popis članova Udruge,
 • odlučuje o  dodjeli priznanja i zahvalnica zaslužnim pojedincima koji su bitno pridonijeli ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava,
 • predsjedništvo može donijeti pravilnike o radu sjednica i druge pravilnike utemeljene na statutu Udruge.
 • kvorum za odluke predsjedništva je 6 članova.
 • Bira između članova predsjedništva dopredsjednika , tajnika i blagajnika koje i razrješuje na osobni zahtjev ili zbog nemara obavljanja dužnosti za koju su izabrani.

Predsjedništvo punovažno odlučuje odlukom natpolovične većine članova Predsjedništva,

 

Članak 25.

Nadzorni odbor vrši nadzor nad radom odnosno poslovanjem Udruge.

Sastoji se od tri člana: predsjednik i dva člana,

Mandat predsjednika i članova nadzornog odbora traje 4 god.

Nadzorni odbor zadužen je :

 • nadzire provedbu zakonitosti u radu i poslovanju Udruge,
 • nadzire zakonitosti ugovorenih i drugih obveza Udruge.
 • nadzire poštivanje odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge.
 • nadziire financijsko poslovanje udruge 

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara skupštini i najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu .

 

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 god.

 

V. IMOVINA UDRUGE, NAKNADA TROŠKOVA, I FINANCIJSKA GODINA

 

Članak 26.

Udruga pribavlja novčana sredstva uplatom članarine redovitih članova, dragovoljnim prilozima članova,donacija, poklona, nasljedstva, namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne samouprave, iz državnog proračuna, te iz drugih pravno dopuštenih izvora.

O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Predsjedništvo.

 

Članak 27.

Sva prikupljena sredstva Udruge koriste se isključivo za funkcioniranje udruge i ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruge.

 

Čanak 28.

Financijska godina Udruge počinje1. siječnja , a završava 31. prosinca iste godine.

 

VI. PRESTANAK UDRUGE

 

Članak 29.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih zakonom.

Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

 

Članak 30.

U slučaju prestanka udruge njezina se imovina poklanja ovisno o odluci Skupštine.

 

VII. INFORMIRANJE ČLANSTVA

 

Članovi udruge imaju pravo uvida u rad tijela Udruge i odluke koje ta tijela donose.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 32.

Ovaj Statut stupa na snagu sa danom donošenja na sjednici Izborne skupštine dana 15. ožujka 2012.g.

 U Požegi, 15.ožujka 2012.godine

 

PREDSJEDNIK UDRUGE:

                                    Milan Gogić 

 

  PRIMARYCONTENT
 • Be cautious michael kors purse about the mk watches anchors you place on stocks and shows mk handbags .
 • relogio michael kors is greater identified as michael kors crossbody has been a person of the extra michael kors mens watches profitable entrants in the trend planet.
 • A whole lot much more stunning bolsa michael kors excellent concepts cost mrelojes michael kors numerous quantity cellular quantities and bolsas michael kors.
 • 2014moncler
 • about us
 • email
 • Kate spade crossbody Michael kors handbag